01/07/2021 09:33

Trung ương Hội NCT Việt Nam: Công bố Quyết định của Bộ Nội vụ và triển khai Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT Việt Nam

Sáng 30/6 tại Cơ quan Trung ương Hội, lãnh đạo Trung ương Hội tổ chức họp công bố Quyết định số 385/QĐ-BNV ngày 17/3/2021 Về việc cho phép đổi tên Quỹ Chăm sóc người cao tuổi (NCT) Việt Nam thành Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT Việt Nam và công nhận Điều lệ Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT Việt Nam; Quyết định số 750/QĐ-BNV ngày 19/6/2021 về việc công nhận thành viên Hội đồng quản lí Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT Việt Nam.

Tiến sĩ Trương Xuân Cừ, Phó chủ tịch Hội NCT Việt Nam chủ trì hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực Hội NCT Việt Nam Ngô Trọng Vịnh và 7 thành viên Hội đồng quản lí Quỹ.

Theo Quyết định số 750/QĐ-BNV, thành viên Hội đồng quản lí Quỹ gồm các ông bà: Trương Xuân Cừ (Chủ tịch), Phan Văn Hùng (Phó Chủ tịch) và các thành viên Nguyễn Xuân Lập, Nguyễn Văn Chính, Nguyễn Thị Đức, Nguyễn Thị Tư, Nguyễn Thị Thu Hà. Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT là quỹ xã hội, từ thiện, hoạt động theo nguyên tắc quy định tại Nghị định số 93/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ: Hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận; tự nguyện, tự chủ, tự trang trải và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản của mình; tổ chức, hoạt động theo quy định của pháp luật và điều lệ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận; công khai minh bạch về tổ chức, hoạt động và thu, chi tài chính, tài sản của Quỹ; không phân chia tài sản.

 

Thành viên Hội đồng chụp ảnh cùng lãnh đạo Trung ương Hội

 

Để kiện toàn tổ chức, thủ tục và nhân sự, kịp thời đưa Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT Việt Nam vào hoạt động, ngay sau khi công bố các quyết định, thành viên Hội đồng quản lí Quỹ và đại biểu đã họp cho ý kiến vào dự thảo các văn bản: Tờ trình về tổ chức, bộ máy và nhân sự Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT; Quyết định ban hành quy chế quản lí sử dụng tài chính của Quỹ; dự kiến phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản lí Quỹ. Các thành viên đã đóng góp nhiều ý kiến về nhân sự, tổ chức bộ máy, quy chế quản lí, chi tiêu tài chính bảo đảm đúng các quy định của pháp luật hiện hành và phát huy tốt trách nhiệm các thành viên, hiệu quả sử dụng và bảo tồn Quỹ.

Thay mặt Thường trực Trung ương Hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ngô Trọng Vịnh phát biểu chúc mừng các thành viên Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT Việt Nam vừa được Bộ trưởng Bộ Nội vụ công nhận; đề nghị các thành viên trên cương vị của mình phát huy tốt trách nhiệm, phân công rõ nhiệm vụ, duy trì tổ chức hoạt động Quỹ theo đúng tôn chỉ, mục đích. Quá trình triển khai cần có kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể, sử dụng Quỹ minh bạch, công bằng. Trong triển khai nhiệm vụ cần xây dựng tốt mối quan hệ phối hợp với các cơ quan Trung ương Hội và các địa phương, tôn trọng nguyên tắc, quy trình, đúng quy định của luật pháp.