Chương Trình Phối hợp

Chương trình phối hợp số 446/CTPH-BNN-HNCT, ngày 09 tháng 11 năm 2017 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội NCT Việt Nam thực hiện “Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2017 – 2020
Chương trình phối hợp số 446/CTPH-BNN-HNCT, ngày 09 tháng 11 năm 2017 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội NCT Việt Nam thực hiện “Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2017 – 2020
Chương trình phối hợp giữa Hội Khuyến học Việt Nam và Hội Người cao tuổi Việt Nam về đẩy mạnh học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng giai đoạn 2018 – 2021.
Chương trình phối hợp giữa Hội Khuyến học Việt Nam và Hội Người cao tuổi Việt Nam về đẩy mạnh học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng giai đoạn 2018 – 2021.
Chương trình phối hợp số 495/CTPH-BYT-HNCT, ngày 29 tháng 5 năm 2018 giữa Bộ Y tế và Trung ương Hội NCT Việt Nam về chăm sóc sức khỏe NCT giai đoạn từ năm 2018 đến 2022
Chương trình phối hợp số 495/CTPH-BYT-HNCT, ngày 29 tháng 5 năm 2018 giữa Bộ Y tế và Trung ương Hội NCT Việt Nam về chăm sóc sức khỏe NCT giai đoạn từ năm 2018 đến 2022
Chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Hội Người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2026
Chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Hội Người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2026
Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2022-2026 giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Hội NCT Việt Nam
Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2022-2026 giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Hội NCT Việt Nam
Chương trình phối hợp Về công tác phòng chống thiên tai giai đoạn 2021-2025 giữa Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn và Hội NCT Việt Nam
Chương trình phối hợp Về công tác phòng chống thiên tai giai đoạn 2021-2025 giữa Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn và Hội NCT Việt Nam
Chương trình phối hợp về việc Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch của người cao tuổi và tham gia xây dựng, phát triển gia đình bền vững giai đoạn 2017 - 2021
Chương trình phối hợp về việc Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch của người cao tuổi và tham gia xây dựng, phát triển gia đình bền vững giai đoạn 2017 - 2021
Chương trình phối hợp thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì năm 2020
Chương trình phối hợp thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì năm 2020
Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2022-2026 giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Hội NCT Việt Nam
Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2022-2026 giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Hội NCT Việt Nam