Phát huy vai trò NCT

Pháy huy vai trò NCT đối với hoạt động của Hội NCT ở cơ sở
Pháy huy vai trò NCT đối với hoạt động của Hội NCT ở cơ sở
Kịp thời cung cấp thông tin tình hình của địa phương và những thông tin cần thiết cho NCT; định kỳ phổ biến cho NCT chủ trương, chính sách...