Hướng dẫn xây dựng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau

Danh sách địa phương đã có Đề án/Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1336/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nhân rộng mô hình CLBLTHTGN giai đoạn đến năm 2025.
Danh sách địa phương đã có Đề án/Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1336/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nhân rộng mô hình CLBLTHTGN giai đoạn đến năm 2025.
Danh sách địa phương đã có Đề án/Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1336/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nhân rộng mô hình CLBLTHTGN giai đoạn đến năm 2025
Tổng hợp danh sách địa phương đã có Đề án/Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1336/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nhân rộng mô hình CLBLTHTGN giai đoạn đến năm 2025
Tổng hợp danh sách địa phương đã có Đề án/Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1336/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nhân rộng mô hình CLBLTHTGN giai đoạn đến năm 2025
Tổng hợp danh sách địa phương đã có Đề án/Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1336/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nhân rộng mô hình CLBLTHTGN giai đoạn đến năm 2025...
Quyết định số 1336/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025.
Quyết định số 1336/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025.
Quyết định số 1336/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025.
Tài liệu tập huấn: Thành lâp và quản lý Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau: Một số kỹ năng cần thiết cho Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ
Tài liệu tập huấn: Thành lâp và quản lý Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau: Một số kỹ năng cần thiết cho Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ
Tài liệu tập huấn: Thành lập và quản lý Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau: Một số kỹ năng cần thiết cho Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ.
Thông báo tuyển Tư vấn tập huấn Bình đẳng giới và thúc đẩy bình đẳng tại cộng đồng
Thông báo tuyển Tư vấn tập huấn Bình đẳng giới và thúc đẩy bình đẳng tại cộng đồng
Thực hiện Dự án “Bảo vệ Quyền của phụ nữ cao tuổi và cộng đồng thông qua hoạt động thúc đẩy Bình đẳng giới của Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau (CLBLTHTGN) tại hai tỉnh Quảng Bình và Đồng Tháp” ...
Văn bản số 448/HNCT-ĐN, ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc Hướng dẫn báo cáo kết quả 03 năm triển khai Đề án nhân rộng CLB Liên thế hệ tự giúp nhau
Văn bản số 448/HNCT-ĐN, ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc Hướng dẫn báo cáo kết quả 03 năm triển khai Đề án nhân rộng CLB Liên thế hệ tự giúp nhau
Ngày 21 tháng 8 năm 2019, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 448/HNCT-ĐN Hội NCT các tỉnh, thành phố về việc Hướng dẫn báo cáo kết quả 03 năm triển khai Đề án nhân rộng CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (có kèm theo 03 Phụ lục).
Công văn số 601/HNCT-ĐN, ngày 06/11/2018 của Ban Thường vụ TW Hội NCT Việt Nam về việc Báo cáo thống kê Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau
Công văn số 601/HNCT-ĐN, ngày 06/11/2018 của Ban Thường vụ TW Hội NCT Việt Nam về việc Báo cáo thống kê Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau
Ngày 06/11/2018, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Công văn số 601/HNCT-ĐN gửi Ban Đại diện/ Hội NCT các tỉnh, thành phố về việc “Báo cáo thống kê Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau”.
Công văn số 386/CV-HNCT, ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam gửi Ban Đại diện/ Hội NCT các tỉnh, thành phố về việc Báo cáo thống kê Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau
Công văn số 386/CV-HNCT, ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam gửi Ban Đại diện/ Hội NCT các tỉnh, thành phố về việc Báo cáo thống kê Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau
Công văn số 386/CV-HNCT, ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam gửi Ban Đại diện/ Hội NCT các tỉnh, thành phố về việc Báo cáo thống kê Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau
Công văn số 310/CV-HNCT, ngày 05/ 9/ 2017 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc Sửa đổi Hướng dẫn xây dựng Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau
Công văn số 310/CV-HNCT, ngày 05/ 9/ 2017 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc Sửa đổi Hướng dẫn xây dựng Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau
Công văn số 310/CV-HNCT, ngày 05 tháng 9 năm 2017 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc Sửa đổi Hướng dẫn xây dựng Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau
Quyết định Phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 – 2020.
Quyết định Phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 – 2020.
Quyết định Phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016–2020.
Đề án (Mẫu để tham khảo) Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, giai đoạn 2016 - 2020.
Đề án (Mẫu để tham khảo) Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, giai đoạn 2016 - 2020.
Đề án (Mẫu để tham khảo) Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, giai đoạn 2016 - 2020.
Hướng dẫn số 401/HD-HNCT, ngày 24/10/2016 về việc Xây dựng Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 – 2020 tại địa phương.
Hướng dẫn số 401/HD-HNCT, ngày 24/10/2016 về việc Xây dựng Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 – 2020 tại địa phương.
Hướng dẫn số 401/HD-HNCT, ngày 24/10/2016 về việc Xây dựng Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 – 2020 tại địa phương
Hướng dẫn Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau (CLBLTHTGN) tại địa phương
Hướng dẫn Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau (CLBLTHTGN) tại địa phương
Hướng dẫn Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau (CLBLTHTGN) tại địa phương
Giới thiệu tài liệu tập huấn Quyển 2: Hỏi-Đáp về luật pháp chính sách và chăm sóc sức khỏe cho NCT
Giới thiệu tài liệu tập huấn Quyển 2: Hỏi-Đáp về luật pháp chính sách và chăm sóc sức khỏe cho NCT
Ngày 15/3/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2021/NĐ-CP "Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội" có hiệu lực từ ngày 1/7/2021..