07/03/2024 08:44

Thông báo kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc thành lập Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện

Ngày 26 tháng 2 năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng yên ban hành Thông báo kết luận số 76/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc thành lập Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện.

Xem và tải nội dung thông báo tại đây.