12/05/2023 14:31

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định (khóa XX) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác NCT và Hội NCT trong tình hình mới

Ngày 05 tháng 5 năm 2023, Ban Thườngvụ Tỉnh ủy Bình Định (khóa XX) đã ban hành Chỉ thị số 33/CT-TU về việc tăngcường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người cao tuổi và Hội Người caotuổi trong tình hình mới.

Xem và tải nội dung chỉ thị tại đây.