13/01/2023 15:36

Quyết định số 1799/QĐ-MTTW-UB ngày 09/01/2023 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc công nhận Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Quyết định số 1799/QĐ-MTTW-UB ngày 09/01/2023 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc công nhận Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Xem và tải nội dung Quyết định tại đây.