01/02/2023 15:31

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 19/12/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác NCT và Hội NCT trong tình hình mới

Kế hoạch số 49-KH/BDVTU ngày 10/01/2023 của Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 19/12/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác NCT và Hội NCT trong tình hình mới.

Xem và tải nội dung Văn bản tại đây.