22/03/2024 10:08

Thông báo số 110/TB-VPCP ngày 21/3/2024 của Văn phòng Chính phủ: Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam

Thông báo số 110/TB-VPCP ngày 21/3/2024 của Văn phòng Chính phủ: Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.
 Xem và tải nội dung thông báo kết luận tại đây.