17/11/2022 18:33

Văn bản số số 500/HD-HNCT ngày 10/11/2022 của Ban Thường vụ TW Hội Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức, cán bộ chủ chốt trong hệ thống Hội NCT Việt Nam.

Văn bản số số 500/HD-HNCT ngày 10/11/2022 của Ban Thường vụ TW Hội Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức, cán bộ chủ chốt trong hệ thống Hội NCT Việt Nam.

Xem và tải nội dung Văn bản tại đây.

Nguồn: Ban Tổ chức-Kiểm tra TW Hội