15/03/2023 08:51

Văn bản số 80/HNCT-BTV ngày 13/3/2023 của Ban Thường vụ TW Hội NCT Việt Nam về việc phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII ...

Văn bản số 80/HNCT-BTV ngày 13/3/2023 của Ban Thường vụ TW Hội NCT Việt Nam về việc phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 (gửi kèm: Mẫu Maket Hội nghị; Công văn số 1246/VPCP-QT ngày 28/2/2023 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 78/TTTH-KT ngày 13/3/2023 của Trung tâm Tin học, Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc…).
Xem và tải nội dung văn bản tại đây.

Nguồn: Văn phòng TW Hội