22/03/2023 16:33

Văn bản số 73/HNCT-BĐN ngày 13/03/2023 của Ban Thường vụ TW Hội NCT Việt Nam về việc Hướng dẫn địa phương đánh giá giữa kỳ Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc Liên thế hệ tự giúp nhauVăn bản số 73/HNCT-BĐN ngày 13/03/2023 của Ban Thường vụ TW Hội NCT Việt Nam về Hướng dẫn địa phương đánh giá giữa kỳ Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc Liên thế hệ tự giúp nhau (gửi kèm bảng hướng dẫn chấm điểm CLBLTHTGN).

Xem và tải nội dung văn bản tại đây.

Xem và tải Bảng hướng dẫn chấm điểm CLBLTHTGN tại đây.Nguồn: Ban Đối ngoại TW Hội