06/03/2023 15:10

Văn bản số 69/HNCT-BĐN ngày 06/03/2023 của Ban Thường vụ TW Hội NCT Việt Nam về ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 thực hiện Đề án 1336

Văn bản số 69/HNCT-BĐN ngày 06/03/2023 của Ban Thường vụ TW Hội NCT Việt Nam về ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 thực hiện Đề án 1336.
Xem và tải nội dung văn bản tại đây.

Ban Đối ngoại TW Hội