02/03/2023 15:49

Văn bản số 63/CV-HNCT ngày 02/3/2023 của Ban Thường vụ TW Hội NCT Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023…

Văn bản số 63/CV-HNCT ngày 02/3/2023 của Ban Thường vụ TW Hội NCT Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 tới cán bộ cốt cán và NCT tiêu biểu toàn quốc.

Xem và tải nội dung văn bản tại đây.

Nguồn: Văn phòng TW Hội