17/11/2022 20:31

Hướng dẫn các thủ tục về hỗ trợ xây dựng nhà tình thương

Xem và tải nội dung Văn bản số 522/CV-NCT ngày 16/11/2022 của Ban Thường vụ TW Hội Về việc Quỹ Thiện Tâm trap tặng nhà tình thương năm 2023 tại đây.


Xem và tải Hướng dẫn các thủ tục về hỗ trợ xây dựng nhà tình thương tại đây.

 

Nguồn: Văn phòng TW Hội