06/12/2022 10:19

Văn bản số 522/CV-HNCT ngày 05/11/2022 của Ban Thường vụ TW Hội đề nghị Hội NCT/ BĐD Hội NCT các cấp chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền các tấm gương…

Văn bản số 522/CV-HNCT ngày 05/11/2022 của Ban Thường vụ TW Hội  đề nghị Hội NCT/ BĐD Hội NCT các cấp chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền các tấm gương…

 

Xam và tải nội dung văn bản tại đây.

Nguồn: Văn phòng TW Hội