08/03/2024 09:16

Văn bản số 50/CV-HNCT ngày 07/03/2024 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc tiếp tục triển khai, thực hiện việc thành lập Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện

Ngày 07/03/2024, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 50/CV-HNCT về việc tiếp tục triển khai, thực hiện việc thành lập Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện.

Xem và tải nội dung văn bản tại đây.

Nguồn: Ban Tổ chức-Kiểm tra TW Hội