16/02/2023 11:34

Văn bản số 24/CV-HNCT ngày 08/2/2023 của Ban Thường vụ TW Hội NCT Việt Nam về việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Vănbản số 24/CV-HNCT ngày 08/2/2023 của Ban Thường vụ TW Hội NCT Việt Nam về việctổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Xem và tải nội dung Vănbản và các tài liệu tham khảo tại đây.