09/01/2023 17:00

Văn bản số 04/BTV-HNCT ngày 09/01/2023 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc Hướng dẫn công tác tuyên truyền năm 2023

Văn bản số 04/BTV-HNCT ngày 09/01/2023 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc Hướng dẫn công tác tuyên truyền năm 2023

Xem và tải nội dung Văn bản tại đây.
Nguồn: Văn phòng TW Hội