05/01/2023 15:29

Văn bản số 03/CV-HNCT ngày 05/1/2023 của Ban Thường vụ TW Hội NCT Việt Nam về việc hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo là người cao tuổi

- Văn bản số 03/CV-HNCT ngày 05/1/2023 của Ban Thường vụ TW Hội NCT Việt Nam về việc hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo là người cao tuổi. Xem và tải nội dung Văn bản tại đây.

- Kế hoạch số 01/KH-BVĐTW ngày 22/12/2022 của Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương về việc hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo năm 2022. Xem và tải nội dung Kế hoạch tại đây.

- Văn bản số 5025/MTTW-BTT ngày 26/12/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc triển khai làm nhà Đại đoàn kết cho người nghèo. Xem và tải nội dung Văn bản tại đây.

Nguồn: Văn phòng TW Hội