04/08/2023 09:08

Thông báo số 47/TB-CTDTT ngày 01/8/2023 của Tổng cục Thể dục Thể dục thể thao về việc thay đổi thời gian tổ chức giải Cầu lông trung cao tuổi năm 2023

Thông báo số 47/TB-CTDTT ngày 01/8/2023 của Tổng cục Thể dục Thể dục thể thao về việc thay đổi thời gian tổ chức giải Cầu lông trung cao tuổi năm 2023.

 Xem và tải nội dung thông báo tại đây.

Nguồn: Ban Chăm sóc NCT TW Hội