27/12/2022 08:12

Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Xem và tải nội dung Nghị quyết tại đây.

Nguồn: Văn phòng TW Hội