16/02/2023 11:17

Kế hoạch số 33/KH-HNCT ngày 15/02/2023 của Ban Thường vụ TW Hội NCT Việt Nam về việc tổ chức Liên hoan Tiếng hát người cao tuổi các cấp năm 2023

Kế hoạch số 33/KH-HNCT ngày 15/02/2023 của Ban Thường vụ TW Hội NCT Việt Nam về việc tổ chức Liên hoan Tiếng hát người cao tuổi các cấp năm 2023.

Xem và tải nội dung Kế hoạch tại đây.

Nguồn: Văn phòng TW Hội