22/03/2023 17:01

Báo cáo đánh giá kết quả tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Báo cáo đánh giá kết quả tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Xem và tải nội dung Báo cáo tại đây.

Nguồn: Văn phòng TW Hội