03/09/2021 12:38

Hội NCT Việt Nam: Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hội NCT Việt Nam là tổ chức xã hội với trên 9,4 triệu hội viên là NCT. Đó là những người đã có nhiều công lao đóng góp cho gia đình và xã hội, có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Những năm qua, Hội NCT Việt Nam đã tăng cường tập hợp đoàn kết hội viên, số hội viên ngày một đông. Động viên hội viên gương mẫu và vận động con cháu gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; phát huy vai trò của mình trong xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, xóa đói giảm nghèo; trong giáo dục thế hệ trẻ cũng như giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Với kết quả hoạt động của Hội, đã góp phần không nhỏ trong thực hiện Nghị quyết của Đảng, được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân ghi nhận.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Nghị quyết Đại hội chỉ rõ: “Phát huy trí tuệ, kinh nghiệm sống, lao động, học tập của NCT trong xã hội, cộng đồng và gia đình…”. Thực hiện sự lãnh đạo của Đảng về triển khai Nghị quyết đến các tầng lớp Nhân dân, với trách nhiệm của mình, Hội NCT đã chủ động trong nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết, xây dựng Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

 

Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền


Để Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống thiết thực và hiệu quả, Chương trình hành động của Hội NCT đã bám sát vào Nghị quyết của Đảng và chức năng nhiệm vụ của Hội và nhiệm vụ trọng tâm của Hội giai đoạn 2021-2026. Chương trình hành động có những mục tiêu cụ thể nhằm xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh đủ sức tập hợp, đoàn kết hội viên vào Hội để động viên NCT tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cho hội viên và phát huy vai trò, kinh nghiệm sống, lao động NCT trong công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, chung tay cùng toàn dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, quan tâm các chính sách xã hội, xóa đói giảm nghèo. Thực hiện tốt nhiệm vụ là cầu nối giữa Đảng với Dân, nhất là giữa Đảng với NCT. Thông qua hoạt động chăm lo, bảo vệ NCT, lắng nghe, truyền tải tâm tư nguyện vọng và ý kiến của NCT với với các cấp ủy Đảng, chính quyền từ cơ sở đến trung ương.

Chương trình hành động của Hội lần này cũng nêu rõ những nhiệm vụ cần được tập trung thực hiện khi được Đảng, Nhà nước giao như chương trình xây dựng Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau theo Quyết định 1336/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, góp phần xóa đói giảm nghèo; tổ chức “Tháng hành động vì NCT Việt Nam”, với vai trò là cơ quan thường trực nhằm huy động nguồn lực xã hội cùng chung tay với Đảng, Nhà nước để góp phần chăm sóc tốt hơn NCT nghèo, NCT cô đơn không nơi nương tựa, có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, bám sát yêu cầu nhiệm vụ của giai đoạn tới, Chương trình hành động khẳng định tiếp tục thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm Đại hội V Hội NCT Việt Nam đề ra mà Hội đã và đang triển khai (xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chăm sóc NCT, phát huy vai trò NCT); 2 chương trình công tác lớn (Chung tay xây dựng Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT; NCT tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh)… Đồng thời triển khai 3 chương trình công tác lớn phù hợp với giai đoạn tới, đó là: Chung tay chăm sóc NCT có hoàn cảnh khó khăn; Chương trình NCT tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo và phòng chống tệ nạn xã hội; Chương trình NCT tham gia xây dựng gia đình văn hóa.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, Chương trình hành động tiếp tục khẳng định và nêu các giải pháp để Hội thực hiện vai trò nòng cốt trong chăm sóc NCT. Đặc biệt là nắm tình hình NCT khó khăn ở cơ sở để kịp thời phản ảnh với cấp ủy, chính quyền cùng cấp giúp đỡ kịp thời.

Để Chương trình hành động của Hội NCT đạt kết quả tốt, một mặt cán bộ, hội viên phải hết sức cố gắng, trách nhiệm. Mặt khác cũng rất cần sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp. Trung ương Hội tiếp tục thực hiện các chương trình phối hợp đã kí kết với 7 Bộ, hiện đã và đang triển khai với những bước đi, cách làm phù hợp, hiệu quả.

Trung ương Hội NCT Việt Nam và tổ chức Hội các cấp mong muốn tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước thông qua việc hoàn thiện các chế độ chính sách với Hội NCT và NCT như: Sửa Luật NCT, bổ sung các chế độ hỗ trợ NCT còn quá khó khăn; tạo điều kiện để tổ chức Hội NCT từ trung ương tới địa phương phát huy vai trò của mình thông qua kiện toàn mô hình tổ chức Hội NCT các cấp.

Hội NCT các cấp căn cứ chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng chương trình hành động cụ thể; động viên cán bộ, hội viên chung tay xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chăm sóc, phát huy vai trò NCT và thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp với các cơ quan chức năng.

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với Hội NCT và NCT, đặc biệt là sự quan tâm tin tưởng của NCT với Đảng, Nhà nước, Trung ương Hội NCT Việt Nam với ý thức trách nhiệm xã hội sẽ cố gắng cùng đội ngũ cán bộ, hội viên các cấp Hội NCT cả nước nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

                                                                                                 Phạm Thị Hải Chuyền

                               Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam