04/11/2016 03:33

Tỉnh Bắc Giang xây dựng tổ chức Hội NCT các cấp vững mạnh

     

        Ban Chấp hành Hội NCT tỉnh Bắc Giang khóa II (nhiệm kì 2016-2021) ra mắt Đại hội


Bắc Giang là tỉnh miền núi, diện tích 3.800km2, dân số hơn 1,6 triệu người; có 10 huyện, thành phố, 230 xã, phường, thị trấn. Tổ chức Hội Người cao tuổi (NCT) các cấp tỉnh Bắc Giang từ năm 2011 trở về trước là Ban Đại diện Hội NCT. Trước tình hình hệ thống tổ chức không đồng bộ: Cấp xã là Hội NCT, còn cấp tỉnh và cấp huyện là Ban Đại diện. Thường trực Ban Đại diện Hội NCT tỉnh đã tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh cho chuyển đổi mô hình Ban Đại diện Hội NCT cấp tỉnh và cấp huyện thành Hội NCT theo Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, từ tháng 3 đến tháng 8/2012 đã thực hiện xong việc chuyển đổi mô hình từ Ban Đại diện sang Hội NCT cấp tỉnh và cấp huyện. Từ tháng 8/2016, Hội NCT tỉnh Bắc Giang có hệ thống tổ chức Hội NCT từ tỉnh đến cơ sở. Có thể nói đây là bước chuyển biển mới quan trọng về tổ chức Hội, góp phần nâng cao vai trò, vị trí của Hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội, đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, hội viên NCT. Qua thực tế 4 năm thành lập Hội, hoạt động của Hội thuận lợi hơn nhiều so với Ban Đại diện. Cụ thể là Hội có tính pháp lý cao hơn Ban Đại diện, Hội là đầu mối trực tiếp nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp với các ngành, đoàn thể cũng thuận lợi hơn. Ban Chấp hành do đại hội bầu ra hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ nên hoạt động hiệu quả hơn Ban Đại diện do chính quyền quyết định thành lập. Ban Chấp hành có đại hội nhiệm kỳ đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho cả nhiệm kỳ, hàng năm có kiểm điểm đánh giá tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết đã đề ra. Sự chỉ đạo hướng dẫn của hội cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp hội cơ sở thông suốt, kịp thời, hiệu quả rõ rệt.

Hội NCT tỉnh luôn xác định tổ chức bộ máy và cán bộ có vai trò quan trọng có tính quyết định đến chất lượng hoạt động của Hội. Từ năm 2012 Hội NCT tỉnh đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ Hội NCT cấp huyện, cấp xã và chế độ cho cán bộ Hội NCT cấp xã và chi hội. Hiện nay Hội NCT cấp huyện có 3 người, gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch làm chuyên trách là NCT và 01 viên chức giúp việc; hầu hết các Chủ tịch Hội NCT các huyện, thành phố nguyên là ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy. Hội NCT cấp xã, có Chủ tịch và có thêm 01 Phó Chủ tịch Hội NCT cấp xã, Phó Chủ tịch Hội NCT cấp xã được hưởng phụ cấp hệ số 0,6; Chi hội trưởng Hội NCT được hưởng trợ cấp 200.000đ/tháng (như các đoàn thể chính trị ở thôn, bản, tổ dân phố).

Hội NCT tỉnh thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho Hội hoạt động. Chủ động chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Hội. Với phương châm “Lấy hội viên làm trung tâm; lấy chi hội, tổ hội, câu lạc bộ làm địa bàn hoạt động, lấy hội cơ sở là nơi tổ chức thực hiện”. Năm 2012 Hội NCT tỉnh đã xây dựng và triển khai Đề án “Xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các loại hình câu lạc bộ NCT”; đến nay toàn tỉnh có 7.104 câu lạc bộ NCT (bình quân 31CLB/xã, 2,85CLB/chi hội) với 149.412 NCT tham gia, góp phần thu hút hội viên vào Hội. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 39.431 hội viên (bình quân mỗi năm kết nạp hơn 9.000 hội viên), hiện nay toàn tỉnh có 237.000 hội viên, tỷ lệ tập hợp hội viên vào Hội đạt 98,3%. Hội NCT tỉnh tích cực chỉ đạo Hội NCT các huyện, thành phố phối hợp với cấp ủy, chính quyền cấp xã thường xuyên kiện toàn cán bộ Hội NCT cơ sở, trong nhiệm kỳ đã kiện toàn 6.672 cán bộ hội cơ sở và chi hội; đến nay hầu hết Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội NCT cơ sở đều nguyên là cán bộ chủ chốt cấp xã đã nghỉ hưu, thường trực Hội NCT cơ sở và chi hội trưởng NCT có độ tuổi từ 60-70 tuổi, có sức khỏe, uy tín, tâm huyết, trách nhiệm với công tác Hội. Trong nhiệm kỳ Hội NCT tỉnh đã tổ chức 16 buổi tập huấn cho cán bộ Hội NCT cấp huyện và chủ tịch, phó chủ tịch Hội NCT cơ sở; Hội NCT cấp huyện và cơ sở đã tổ chức 2.125 buổi tập huấn cho BCH Hội NCT cơ sở và cán bộ chi hội, tổ hội nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác Hội.

Thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao-Gương sáng” với phương châm hướng về cơ sở, hàng năm đã tổ chức đăng ký, phát động thi đua đến các tập thể, hội viên, cuối năm có bình xét đánh giá động viên khen thưởng. Trong nhiệm kỳ có 89,1% hội viên đạt danh hiệu “Tuổi cao-Gương sáng”, 90% hội cơ sở và 100% hội cấp huyện đạt danh hiệu “Tuổi cao-Gương sáng”.

Trong khóa I, nhiệm kỳ 2012-2016, Hội NCT tỉnh Bắc Giang đã nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tích và kết quả nổi bật, từng bước tạo lập các yếu tố cơ bản để phát triển vững chắc trong những năm tới. Vì vậy đã được các cấp ghi nhận và khen thưởng: Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng 2 Cờ thi đua xuất sắc tiêu biểu, UBND tỉnh tặng 2 Cờ thi đua xuất sắc, cùng Bằng khen của Trung ương Hội và UBND tỉnh.

Qua 04 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội NCT tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2012-2016, Hội NCT tỉnh Bắc Giang rút ra một số kinh nghiệm đó là: Thứ nhất, phải bám sát 3 nhiệm vụ và 2 chương trình trọng tâm và tình hình thực tế hoạt động của Hội để chọn việc trọng tâm, trọng điểm, nội dung phù hợp, xây dựng kế hoạch, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện đạt hiệu quả thiết thực. Thứ hai, các cấp Hội thường xuyên quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật NCT, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về NCT để các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí của tổ chức Hội và lớp NCT, từ đó quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện cho Hội hoạt động. Mỗi hội viên NCT luôn thấy rõ quyền và trách nhiệm của mình nhằm thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Thứ ba, tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội. Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho Hội hoạt động. Tăng cường chỉ đạo kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn hoạt động của các cấp Hội. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Thứ tư, thường xuyên quan tâm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, làm nòng cốt trong phong trào toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Trong đó, đặc biệt quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ Hội các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt của Hội có trình độ năng lực, trách nhiệm, sức khỏe, được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Hội, đây là yếu tố quan trọng có tính chất quyết định đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội. Thứ năm, đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”, biểu dương, khen thưởng kịp thời để động viên, khích lệ các tổ chức Hội và hội viên thực hiện tốt các nhiệm vụ của Hội. Thứ sáu, tích cực xã hội hóa công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Huy động các nguồn lực tham gia xây dựng quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Xây dựng, phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động các Câu lạc bộ NCT./.