18/09/2023 15:08

Văn bản số 413/CV-HNCT ngày 18/9/2023 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc tuyên truyền Ngày Quốc tế NCT (1/10) và Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023

Ngày 18/9/2023, BanThường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 413/CV-HNCT gửi BĐD/Hội NCT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các đơn vị trực thuộc Trungương Hội NCT Việt Nam về việc tuyên truyền Ngày Quốc tế NCT (1/10) và Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023 (gửi kèm Đề cương tóm tắt tuyên truyền Ngày Quốc tế NCT(1/10) và Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023).

Xem và tải nội dungvăn bản tại đây.

Xem và tải Đề cương tóm tắttuyên truyền Ngày Quốc tế NCT (1/10) và Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm2023 (file Word) tại đây.

Nguồn: Văn phòng TW Hội