19/07/2023 14:55

Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Thường vụ Trung ương Họi NCT Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Thường vụ Trung ương Hôi NCT Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Xem và tải nội dung Nghị quyết tại đây.

Văn phòng TW Hội