13/04/2023 09:23

Kế hoạch Hội nghị toàn quốc biểu dương NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi lần thứ IV, giai đoạn 2018 – 2023

Kế hoạch số 118/KH-HNCT ngày 03/4/2023 của Ban Thường vụ  Trung ương Hội NCT Việt Nam về Hội nghị toàn quốc biểu dương NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi lần thứ IV, giai đoạn 2018 – 2023.

Xem và tải nội dung kế hoạch tại đây.
Nguồn: Ban Phát huy vai trò NCT TW Hội