Số/ký hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Trích yếu
số 14626/BTC-HCSN, ngày 17/10/2016 Văn bản số 14626/BTC-HCSN, ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính về việc bố trí kinh phí chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi 17/10/2016 Văn bản số 14626/BTC-HCSN, ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính về việc bố trí kinh phí...
số 1533/QĐ-TTg, ngày 02/8/2016 Quyết định số 1533/QĐ-TTg, ngày 02 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 – 2020 02/08/2016 Quyết định số 1533/QĐ-TTg, ngày 02 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê...
số 1470/QĐ-TTg Quyết định số 1470/QĐ-TTg, ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ 22/07/2016 Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục chi tiết các loại hình,...
số 30/2012/NĐ-CP Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện 12/04/2012 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động...
Thông tư số 71/2011/TT-BGTVT ngày 30/12/2011 của Bộ Giao thông vận tải quy định về hỗ trợ người cao tuổi khi tham gia giao thông công cộng 30/12/2011 Thông tư số 71/2011/TT-BGTVT ngày 30/12/2011 của Bộ Giao thông vận tải quy định về...
số 06/2012/TT-BVHTTDL Thông tư số 06/2012/TT-BVHTTDL ngày 14/05/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011.... 14/05/2012 Thông tư số 06/2012/TT-BVHTTDL ngày 14/05/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy...
số 127/2011/TT-BTC Thông tư số 127/2011/TT-BTC ngày 09/09/2011 của Bộ Tài chính Quy định mức thu phí thăm quan di tích văn hoá, lịch sử, bảo tàng, danh lam thắng cảnh đối với người cao tuổi 09/09/2011 Thông tư số 127/2011/TT-BTC ngày 09/09/2011 của Bộ Tài chính Quy định mức thu phí thăm...
Số 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC Thông tư Liên tịch Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 4 Điều 11 Thông tư Liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 12/05/2016 Thông tư Liên tịch số 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC, ngày 12 tháng 5 năm 2016 về việc sửa...
Số 35/2011/TT-BYT Thông tư số 35/2011/TT-BYT ngày 15/10/2011 của Bộ y tế Hướng dẫn thực hiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi 15/10/2011 Thông tư số 35/2011/TT-BYT ngày 15/10/2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn thực hiện chăm...
Số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện một số của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 24/10/2014 Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ LĐTBXH, Bộ Tài...
Số 55/TB-VPCP Thông báo kết luận số 55/TB-VPCP, ngày 18/3/2016 của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam 18/03/2016 Thông báo Kết luận số 55/TB-VPCP, ngày 18/3/2016 của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam,...
Số: 136/2013/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI

21/10/2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ...
Số: 1781/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020 22/11/2012 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt...
Số: 21/2011/TT-BTC THÔNG TƯ Quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi 18/02/2011 Thông tư của Bộ Tài chính ban hành ngày 18 tháng 02 năm 2011. Quy định quản lý và...
39/2009/QH12. Luật Người cao tuổi 23/11/2009 Luật Người cao tuổi gồm 6 chương, 31 điều, ban hành ngày 23/11/2009, có hiệu lực...