• Hội Người cao tuổi Việt Nam 20 năm xây dựng và phát triển.