• Ông Chủ tịch Hội và nỗ lực xây dựng Quỹ
  • Ông Chủ tịch Hội và nỗ lực xây dựng Quỹ
  • Sau khi nghiên cứu các văn bản và hướng dẫn, chỉ đạo của Hội NCT cấp trên về xây dựng Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT cơ sở, ông Lực thấy đây là chủ trương đúng đắn nhằm huy động nguồn lực chăm lo cho NCT, nhất là trong tình hình khó khăn chung về kinh phí hiện nay...

1234>