• Người cao tuổi mẫu mực nêu gương
  • Người cao tuổi mẫu mực nêu gương
  • NCT gương mẫu thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy mạnh mẽ kinh nghiệm, trí tuệ tham gia xây dựng hệ thống chính trị...