• Hướng dẫn báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2015
  • Ngày 5/5/2015, Văn phòng Trung ương Hội đã ban hành Hướng dẫn Số: 125 /HD-NCT V/v hướng dẫn báo cáo Sơ kết 6 tháng đầu năm 2015. Trang Thông tin Tổng hợp Hội NCT Việt Nam trân trọng giới thiệu Hướng dẫn nói trên và biểu mẫu cần làm để báo cáo kèm theo.