• Thông tư Liên tịch số 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC, ngày 12 tháng 5 năm 2016
  • Thông tư Liên tịch số 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC, ngày 12 tháng 5 năm 2016 về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 4 Điều 11 Thông tư Liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối...