• Nội dung phát động thi đua năm 2017
  • Văn bản số 21/TĐ-HNCT, ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam về: Nội dung phát động thi đua năm 2017.