• Nội dung phát động thi đua năm 2018
  • Văn bản số 519/TĐKT-HNCT, ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam về: Nội dung phát động thi đua năm 2018.