• Tỉnh Tuyên Quang: Tự hào thế hệ
  • Tỉnh Tuyên Quang: Tự hào thế hệ "Cây cao bóng cả"
  • Tỉnh Tuyên Quang có 141 Hội cơ sở, với hơn 68.700 hội viên, trong đó hơn 5.500 người tuổi dưới 60. Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, NCT trong tỉnh luôn đẩy mạnh phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng"