• Hoạt động Hội NCT các địa phương...
  • Hoạt động Hội NCT các địa phương...
  • Nhiều cán bộ hội đặt những câu hỏi từ tình hình thực tế ở Chi hội và Hội NCT địa phương để cùng trao đổi, tạo không khí sôi nổi, hấp dẫn, rút ra kinh nghiệm để triển khai hoạt động của Hội đạt hiệu quả hơn