Số/ký hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Trích yếu
số 06/2012/TT-BVHTTDL Thông tư số 06/2012/TT-BVHTTDL ngày 14/05/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011.... 14/05/2012 Thông tư số 06/2012/TT-BVHTTDL ngày 14/05/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy...
số 127/2011/TT-BTC Thông tư số 127/2011/TT-BTC ngày 09/09/2011 của Bộ Tài chính Quy định mức thu phí thăm quan di tích văn hoá, lịch sử, bảo tàng, danh lam thắng cảnh đối với người cao tuổi 09/09/2011 Thông tư số 127/2011/TT-BTC ngày 09/09/2011 của Bộ Tài chính Quy định mức thu phí thăm...
Số 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC Thông tư Liên tịch Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 4 Điều 11 Thông tư Liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 12/05/2016 Thông tư Liên tịch số 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC, ngày 12 tháng 5 năm 2016 về việc sửa...
Số 219/KH-HNCT-BĐBP Kế hoạch Liên tịch số 219/KH-HNCT-BĐBP, ngày 17/6/2016 về việc tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội NCT Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng..... 17/06/2016 Kế hoạch Liên tịch số 219/KH-HNCT-BĐBP, ngày 17/6/2016 về việc tổ chức Hội nghị...
Số 35/2011/TT-BYT Thông tư số 35/2011/TT-BYT ngày 15/10/2011 của Bộ y tế Hướng dẫn thực hiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi 15/10/2011 Thông tư số 35/2011/TT-BYT ngày 15/10/2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn thực hiện chăm...
Số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện một số của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 24/10/2014 Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ LĐTBXH, Bộ Tài...
Số 105/CTPH-HNCT-BCA Chương trình phối hợp hành động giữa Hội NCT Việt Nam và Bộ Công an về phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2020 08/04/2016 Chương trình phối hợp hành động giữa Hội Người cao tuổi Việt Nam và Bộ Công...
Số 55/TB-VPCP Thông báo kết luận số 55/TB-VPCP, ngày 18/3/2016 của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam 18/03/2016 Thông báo Kết luận số 55/TB-VPCP, ngày 18/3/2016 của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam,...
Số: 136/2013/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI

21/10/2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ...
Số: 06/2011/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi 14/01/2011 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người...
Số: 1781/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020 22/11/2012 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt...
Số: 21/2011/TT-BTC THÔNG TƯ Quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi 18/02/2011 Thông tư của Bộ Tài chính ban hành ngày 18 tháng 02 năm 2011. Quy định quản lý và...
39/2009/QH12. Luật Người cao tuổi 23/11/2009 Luật Người cao tuổi gồm 6 chương, 31 điều, ban hành ngày 23/11/2009, có hiệu lực...
<< First< Previous12