Số/ký hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Trích yếu
số 1579/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe NCT đến năm 2030 13/10/2020 Quyết định số 1579/QĐ-TTg, ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê...
Công điện số 4112/BYT-KCB Công điện về việc tăng cường quyết liệt phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt cho các đối tượng có nguy cơ cao 03/08/2020 Công điện về việc tăng cường quyết liệt phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19...
Văn bản số 4112/BYT-KCB Văn bản số 4112/BYT-KCB, ngày 01 tháng 8 năm 2020 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn kê đơn thuốc trong thời gian phòng chống dịch COVID-19 01/08/2020 Văn bản số 4112/BYT-KCB, ngày 01 tháng 8 năm 2020 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn...
Số 10/CTPH-HKHVN-HNCTVN Chương trình phối hợp giữa Hội Khuyến học Việt Nam và Hội Người cao tuổi Việt Nam về đẩy mạnh học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng giai đoạn 2018 – 2021 17/01/2018 Chương trình phối hợp giữa Hội Khuyến học Việt Nam và Hội Người cao tuổi Việt...
Kế hoạch phối hợp thực hiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017–2020 28/08/2017 Kế hoạch phối hợp thực hiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017–2020...
Số 239/CTPH-HNCT-BTNMT, ngày 26 tháng 7 năm 2017 Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2017 – 2022 26/07/2017 Chương trình phối hợp số 239/CTPH-HNCT-BTNMT, ngày 26 tháng 7 năm 2017 giữa Hội Người...
Số 1633/CTPH-BVHTTDL-TWHNCT Chương trình phối hợp Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch của người cao tuổi và tham gia xây dựng, phát triển gia đình bền vững giai đoạn 2017 - 2021 19/04/2017 Chương trình phối hợp số 1633/CTPH-BVHTTDL-TWHNCT, ngày 19 tháng 4 năm 2017 giữa Bộ...
Quyết định 7618-BYT năm 2016 Quyết định 7618-BYT năm 2016 phê duyệt Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 – 2025 30/12/2016 Quyết định 7618-BYT năm 2016 phê duyệt Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi...
Điều lệ (Sửa đổi, bổ sung) Hội Người cao tuổi Việt Nam 24/03/2017 Điều lệ (Sửa đổi, bổ sung) Hội Người cao tuổi Việt Nam (Phê duyệt kèm theo...
số 14626/BTC-HCSN, ngày 17/10/2016 Văn bản số 14626/BTC-HCSN, ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính về việc bố trí kinh phí chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi 17/10/2016 Văn bản số 14626/BTC-HCSN, ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính về việc bố trí kinh phí...
số 1533/QĐ-TTg, ngày 02/8/2016 Quyết định số 1533/QĐ-TTg, ngày 02 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 – 2020 02/08/2016 Quyết định số 1533/QĐ-TTg, ngày 02 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê...
số 1470/QĐ-TTg Quyết định số 1470/QĐ-TTg, ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ 22/07/2016 Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục chi tiết các loại hình,...
số 02/2013/TT-BNV Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10/04/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt độn 10/04/2012
số 30/2012/NĐ-CP Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện 12/04/2012 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động...
Thông tư số 71/2011/TT-BGTVT ngày 30/12/2011 của Bộ Giao thông vận tải quy định về hỗ trợ người cao tuổi khi tham gia giao thông công cộng 30/12/2011 Thông tư số 71/2011/TT-BGTVT ngày 30/12/2011 của Bộ Giao thông vận tải quy định về...
12Next >Last >>