Văn bản số 645/HNCT-CS, ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam hướng dẫn một số nội dung, nhiệm vụ cụ thể thực hiện Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài chính

Ngày đăng: 14/12/2018

Ngày 13 tháng 12 năm 2018, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 645/HNCT-CS hướng dẫn một số nội dung, nhiệm vụ cụ thể thực hiện Thông tư số 96/2018/TT-BTC, ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi.

Xem và tải nội dung Văn bản hướng dẫn tại đây.

 Xem và tải nội dung Thông tư số số 96/2018/TT-BTC, ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài chính tại đây.


Tin liên quan