Văn bản số 524/HNCT-BTCKT, ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam gửi BĐD, BCH Hội NCT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức Hội nghị giao ban Cụm, Khối và bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm

Ngày đăng: 19/11/2018

Ngày 08 tháng 10 năm 2018, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 524/HNCT gửi BĐD/ Ban Chấp hành Hội NCT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức Hội nghị giao ban Cụm, Khối và bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm (Kèm theo Hướng dẫn số 347/HD-HNCT, ngày 03/10/2017 của của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc ướng dẫn Hội nghị giao ban, cụm khối thi đua Tổng kết công tác và bình xét thi đua, khen thưởng năm 2017)

Xem và tại nội dung văn bản tại đây.

 


Tin liên quan