Văn bản số 107-HD/HNCT-TCKT, ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc thực hiện Hướng dẫn số 30-HD/BTCTW, ngày 13/4/2020 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng

Ngày đăng: 29/04/2020

Ngày 27 tháng 04 năm 2020, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 107-HD/HNCT-TCKT gửi Ban Đại diện/Ban Chấp hành Hội NCT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện Hướng dẫn số 30-HD/BTCTW, ngày 13/4/2020 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng (kèm theo bản sao Hướng dẫn số 30-HD/BTCTW).

 

Xem, tải nội dung Văn bản tại đây.


Nguồn: Ban Tổ chức - Kiểm tra TW Hội
Tin liên quan