Tổ chức Hội Người cao tuổi cơ sở theo quy định của pháp luật

Ngày đăng: 31/08/2015

Tổ chức Hội Người cao tuổi cơ sở theo quy định của pháp luật

 

Hỏi:

Căn cứ Quyết định 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ (về thực hiện chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ các chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội). Đối với Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn.

Theo quy định trên, chỉ thù lao hằng tháng đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách. Không quy định thù lao đối với cấp Phó Chủ tịch Hội NCT cấp xã, phường, thị trấn.

Như vậy, có thể hiểu là ở cấp phường, xã tổ chức Hội Người cao tuổi không có cấp Phó chủ tịch Hội  phải không? Đề nghị giải thích rõ để chúng tôi có cơ sở tổ chức Hội cho nhiệm kì sắp tới.

                                                                                      Phan Anh Hùng

(Xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An)

Trả lời:

Theo Điều lệ Hội Người cao tuổi Việt Nam quy định cụ thể tại Điều 13,15,16 chương 4 về tổ chức Hội.

Theo đó, ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cơ sở) có Hội Người cao tuổi cơ sở. Trực thuộc Hội Người cao tuổi cơ sở có chi hội, tổ hội. Việc thành lập Hội Người cao tuổi cơ sở theo quy định của pháp luật.

Tổ chức Hội cơ sở là nền tảng của Hội. Hội cơ sở có con dấu, tài khoản, trụ sở theo quy định của pháp luật.

Đại hội đại biểu hoặc Đại hội toàn thể hội viên là cơ quan lãnh đạo của tổ chức Hội cơ sở, nhiệm kỳ 5 (năm) năm, do Ban Chấp hành Hội cơ sở triệu tập. Trường hợp đặc biệt có thể Đại hội sớm hoặc muộn hơn thời gian quy định, nhưng không quá 6 (sáu) tháng.

Ban Chấp hành Hội cơ sở là cơ quan lãnh đạo của Hội giữa 2 (hai) kỳ Đại hội, do Đại hội bầu ra. Số lượng ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội quyết định. Trong quá trình hoạt động, nếu có yêu cầu thì Ban Chấp hành bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Kiểm tra nhưng không quá 1/3 (một phần ba) số ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Kiểm tra do Đại hội bầu. Ban Chấp hành họp thường kỳ ba tháng một lần, khi cần có thể họp bất thường.

Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ, bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch trong số các ủy viên Ban Thường vụ; bầu Trưởng ban Kiểm tra trong số ủy viên Ban Kiểm tra./.

 

Nguồn: Báo Người cao tuổi