Tỉnh Quảng Bình triển khai thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”

Ngày đăng: 09/10/2015

Thực hiện Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 25/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về "Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam", ngày 10/9/2015 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã ký ban hành văn bản số 1079/UBND-VX về việc triển khai thực hiện "Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam". UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã phối hợp với Hội Người cao tuổi tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam” trong cán bộ, công nhân viên chức lao động và các tầng lớp nhân dân nhằm thu hút sự quan tâm tích cực của toàn xã hội tham gia chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò của người cao tuổi. UBND tỉnh giao trách nhiệm Ban Công tác Người cao tuổi tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” gắn với Kế hoạch triển khai Chương trình hành động Quốc gia về Người cao tuổi tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2013 - 2020.

Theo Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam” năm 2015 của Ban Công tác Người cao tuổi, Lãnh đạo tỉnh sẽ tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 30 người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. UBND các huyện, thị xã, thành phố và Ban Công tác Người cao tuổi cùng cấp tổ chức tuyên truyền vận động nguồn lực địa phương để tặng quà cho trên 750 người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bình quân mỗi xã phường, thị trấn từ 05 suất  quà trở lên. Như vậy tháng hành động vì người cao tuổi ở Quảng Bình bước đầu sẽ có gần 1.000 suất quà dành tặng cho NCT, trị giá gần 500 triệu đồng. Ngoài ra UBMTTQVN tỉnh, ngành LĐTBXH, ngành Y tế, Bộ đội Biên phòng, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sẽ có nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi.

Tháng hành động vì người cao tuổi ở Quảng Bình đã thu hút sự quan tâm tích cực của toàn bộ xã hội tham gia chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi, phát huy truyền thống “Uống nước, nhớ nguồn” và tinh thần “Kính lão trọng thọ” của dân tộc, quê hương.

Tin: Trần Hoàng Minh