Tỉnh Hòa Bình: UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án nhân rộng CLB Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025

Ngày đăng: 19/10/2020

Căn cứ Quyết định số 1336/QĐ-TTg, ngày 31/08/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025; vừa qua, UBND tỉnh Hoà Bình ban hành Kế hoạch số 146/KH-UBND Nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh, giai đoạn đến năm 2025.

 

CLB Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Mùn, huyện Mai Châu,

tỉnh Hòa Bình đang vận động hũ gạo tình thương của CLB

 

Theo kế hoạch, đến năm 2025 có ít nhất 50% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có CLB Liên thế hệ tự giúp nhau; có thêm ít nhất 75 CLB mới được thành lập. Trong đó, mỗi năm toàn tỉnh thành lập ít nhất 15 CLB. Mỗi huyện, thành phố thành lập được 7 hoặc 8 CLB trong giai đoạn đến năm 2025. CLB Liên thế hệ tự giúp nhau mới thành lập, thu hút được 3.750 thành viên, trong đó có hơn 2.700 thành viên là người cao tuổi tham gia sinh hoạt trong CLB; trong đó, có hơn 2.700 thành viên là NCT tham gia sinh hoạt trong CLB….

Kế hoạch sẽ được triển khai tại tất cả các địa phương trong tỉnh. Theo đó, các đối tượng được hưởng lợi là NCT và gia đình của họ, phụ nữ và các thành viên khác trong cộng đồng, đặc biệt NCT là phụ nữ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số và có hoàn cảnh khó khăn. Kinh phí để thực hiện đề án gồm: Ngân sách nhà nước hỗ trợ; huy động đóng góp từ các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; huy động đóng góp từ các nguồn quỹ tại địa phương, từ Hội NCT, cộng đồng và thành viên CLB Lliên thế hệ tự giúp nhau theo quy định hiện hành; Huy động nguồn lực viện trợ, tài trợ hợp pháp từ các tổ chức quốc tế và nước ngoài theo quy định pháp luật. Hội NCT tỉnh Hoà Bình được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện kế hoạch.

Tin, ảnh: Viên Nguyệt, Hội NCT tỉnh Hòa Bình