Tỉnh Đắk Nông: UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án nhân rộng CLB Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025

Ngày đăng: 13/10/2020

Thực hiện Quyết định số 1336/QĐ-TTg, ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025; ngày 7/10, UBND tỉnh Đắk Nông ra Quyết định số 1504/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án nhân rộng CLB Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh với chỉ tiêu “Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của 28 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau đã được thành lập giai đoạn 2016-2020" và thành lập mới ít nhất 80 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau đến năm 2025, đảm bảo 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có CLB. UBND tỉnh giao cho Hội NCT tỉnh là đơn vị chủ trì, phối hợp triển khai kế hoạch cùng các sở, ngành trên địa bàn tỉnh đảm bảo ngân sách hoạt động thực hiện.

 

Lễ ra mắt CLB Liên thế hệ tự giúp nhau số 1, xã Đak Ngo, huyện Tuy Đức


Đắk Nông là tỉnh đầu tiên trên cả nước được UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1336/QĐ-TTg về nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau. Qua thành công kết quả thực hiện Đề án 1533 giai đoạn 2016-2020, với 28 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau được thành lập và ngân sách địa phương hỗ trợ mỗi CLB từ 15 - 50 triệu đồng, BĐD Hội NCT tỉnh đã đề xuất và được UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn tiếp theo đến năm 2025.

Tin, ảnh: Lê Đảng - Lê Tịnh