Thủ tục hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng khi thay đổi nơi cư trú

Ngày đăng: 20/12/2013

Hỏi: - Tôi đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng dành cho người từ 80 tuổi trở lên tại địa phương. Trong trường hợp nào thì  được điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hằng tháng? Nay tôi theo con đến sinh sống ở tỉnh khác, đề nghị Báo Người cao tuổi cho biết, để tiếp tục được hưởng trợ cấp xã hội tôi phải làm những thủ tục gì?

Lữ Thị Luật 
(82 tuổi, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên)

Trả lời: - Thông tư số 17/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định:

Thủ tục quyết định điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hằng tháng:

1. Khi NCT có thay đổi về hoàn cảnh dẫn đến thay đổi mức trợ cấp hằng tháng, Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã có trách nhiệm xác minh, thẩm tra, kết luận và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã văn bản gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết.

2. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị của cấp xã, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hằng tháng đối với NCT.

3. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội trình, Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm kí Quyết định điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hằng tháng đối với NCT.

Thủ tục hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng khi thay đổi nơi cư trú

1. Khi người cao tuổi đang nhận trợ cấp xã hội hằng tháng chuyển từ xã, phường, thị trấn này sang xã, phường, thị trấn khác trong cùng cấp huyện thì Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định chi trả trợ cấp xã hội hằng tháng từ nơi ở cũ sang nơi ở mới.

2. Khi NCT đang nhận trợ cấp xã hội hằng tháng chuyển từ quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh sang quận, huyện, thị xã, thành phố khác trong cùng tỉnh, thành phố thuộc trung ương thực hiện như sau:

a) Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm trình Chủ tịch UBND cấp huyện nơi NCT đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng quyết định thôi hưởng trợ cấp và có giấy giới thiệu, kèm theo hồ sơ để NCT đến làm thủ tục nhận trợ cấp xã hội hằng tháng tại nơi ở mới;

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy giới thiệu và hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng của NCT, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện tại nơi ở mới của NCT tiếp nhận, xem xét hồ sơ trình Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định trợ cấp xã hội hằng tháng đối với NCT theo mức của địa phương mình.

3. Trường hợp NCT đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì thủ tục thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Thời gian hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng tại nơi ở mới từ tháng tiếp theo của tháng thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng ghi trong quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng của Chủ tịch UBND cấp huyện nơi ở cũ của NCT.


Nguồn: Báo Người cao tuổi, 26/11/2013