Thủ tục hỗ trợ mai táng phí đối với NCT đang hưởng trợ cấp xã hội

Ngày đăng: 21/03/2014

Hỏi: - NCT đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng mất; gia đình, người thân phải làm hồ sơ, thủ tục như thế nào để được nhận tiền hỗ trợ mai táng phí?

Trả lời: - Hồ sơ, thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng đối với NCT đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng bao gồm:

1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng gồm:

- Đơn của gia đình, cá nhân hoặc văn bản đề nghị của tổ chức thực hiện mai táng NCT bị chết.

- Bản sao giấy chứng tử.

2. Thủ tục thực hiện hỗ trợ chi phí mai táng:

- Gia đình, cá nhân, tổ chức thực hiện mai táng NCT làm hồ sơ theo quy định tại khoản 1, Điều này gửi UBND cấp xã.

- Trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này, UBND cấp xã có trách nhiệm xem xét và có văn bản gửi Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết.

- Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do cấp xã gửi, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng và hỗ trợ chi phí mai táng đối với NCT

- Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội trình, Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm kí quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng và hỗ trợ chi phí mai táng đối với NCT.

Nguồn: Báo Người cao tuổi, 19/3/2014.